Επικαιρότητα

"Πράσινο" από Κομισιόν για δωρεάν δικαιώματα ρύπων στην Κύπρο

Στο συμπέρασμα ότι ορισμένες διατάξεις των αναπτυξιακών σχεδίων της Κύπρου και της Εσθονίας για τον ενεργειακό τομέα σχετικά με την δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις κατέληξε η Κομισιόν.

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα χορηγούμενα κονδύλια (371 εκατ. ευρώ για την Εσθονία και 194 εκατ. ευρώ για την Κύπρο) θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών παραγωγής, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και την οικοδόμηση νέων εγκαταστάσεων για την αντικατάσταση της παραγωγικής ικανότητας. Αυτό θα συμβάλει στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κος Joaquín Almunia, αρμόδιος για θέματα πολιτικής του ανταγωνισμού, δήλωσε: "Οι επενδύσεις που προβλέπονται στα σχέδια της Κύπρου και της Εσθονίας θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να διαφοροποιήσουν τις πηγές παραγωγής τους μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου".

Εσθονία

Η συνολική αξία της αγοράς των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στο εθνικό σχέδιο της Εσθονίας ανέρχεται σε 371 εκατ. ευρώ. Αυτή η ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση μερικών γεννητριών στις οποίες χρησιμοποιείται ανθρακούχος σχιστόλιθος, για την παραγωγή περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ποικιλία ως προς το ενεργειακό μείγμα. Το μερίδιο αγοράς κάθε φορέα εκμετάλλευσης θα περιοριστεί σε 40% μέχρι το 2018, σε σύγκριση προς το επιβεβλημένο μερίδιο 95% του 2007. Με το μέτρο αυτό θα προωθηθεί η ελευθέρωση των ενεργειακών αγορών στην Εσθονία και θα ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός.

Κύπρος

Η συνολική αξία της αγοράς των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στο εθνικό σχέδιο της Κύπρου ανέρχεται σε 194 εκατ. ευρώ. Αυτή η ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων ώστε να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο όταν αυτό θα καταστεί διαθέσιμο στη Νήσο, και για να αποκατασταθεί η παραγωγή στην κεντρική μονάδα παραγωγής που κατεστράφη τον Ιούνιο 2011. Αν και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) είναι ο μοναδικός δικαιούχος των δωρεάν δικαιωμάτων, η Επιτροπή έκρινε ότι αυτά δεν θα ενισχύσουν τη δύναμή της στην αγορά. Πράγματι, η ελευθέρωση της αγοράς, η ύπαρξη φυσικού αερίου στη Νήσο που θα επιτρέψει επενδύσεις από ιδιώτες παραγωγούς, και η μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που ανήκουν σε άλλους παρόχους θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του μεριδίου της αγοράς που έχει η ΑΗΚ και το οποίο σήμερα φθάνει στο 100%.

Ιστορικό

Το άρθρο 10γ της οδηγίας της ΕΕ για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων (Directive 2003/87/ΕC όπως τροποποιήθηκε από την Directive 2009/29/EC) επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να κατανέμουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν τα κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων τους, για παράδειγμα με αναβάθμιση των υποδομών, καθιέρωση καθαρών τεχνολογιών και διαφοροποιώντας το ενεργειακό μείγμα.

Η Κύπρος και η Εσθονία είχαν υποβάλει τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια τον Σεπτέμβριο 2011. Ήδη από τον Μάιο 2012, η Επιτροπή είχε κρίνει ότι τα δικαιώματα που κατανέμονται από την Κύπρο και την Εσθονία ήσαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής (βλ. MEMO/12/368). Οι σημερινές αποφάσεις συμπληρώνουν εκείνες με τη διαπίστωση ότι τα μέτρα χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται σε αυτά τα σχέδια δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr