Επικαιρότητα

Εγκύκλιος για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης

Εγκύκλιος για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται η διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, μέσω προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών. Ειδικότερα:

  • Η απόφαση αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης με προσθήκη ή αφαίρεση ακτών από το δίκτυο να λαμβάνεται κάθε δύο έτη, με έναρξη το 2012, και θα ισχύει από την κολυμβητική περίοδο του επόμενου έτους και για δύο χρόνια.

  • Η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα ενημερώνει τους Δήμους και ενδιαφερόμενους φορείς αποστέλλοντάς τους έγγραφο, με έκδοση Δελτίου Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ και άλλα πρόσφορα μέσα, για τη χρονική περίοδο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης.

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τεκμηριωμένη πρόταση προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης, με αίτημα στο Δήμο στον οποίο υπάγεται η ακτή. Τυποποιημένα έντυπα αιτήματος διατίθενται από τη Δ/νση Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ε.Γ.Υ.): (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&language=el-GR)

  • Τα υποβληθέντα αιτήματα διαβιβάζονται από το Δήμο στην οικεία Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους αναθεώρησης.

  • Τα υποβληθέντα αιτήματα κοινοποιούνται από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.).

  • Η Δ/νση Υδάτων σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της αιρετής Περιφέρειας αξιολογεί την πληρότητα και τεκμηρίωση των υποβληθέντων αιτημάτων. H Δ/νση Υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, εφόσον αυτό έχει συσταθεί, συντάσσει σχέδιο απόφασης προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών κολύμβησης.

  • Κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων θα λαμβάνονται υπόψη οι ήδη διαμορφωμένες ταυτότητες υδάτων κολύμβησης (http://www.bathingwaterprofiles.gr) και οι ενταγμένες στο δίκτυο παρακολούθησης ακτών.

  • Το σχέδιο απόφασης διαβιβάζεται από τη Δ/νση Υδάτων στην ΕΓΥ και στις αρμόδιες για τη χρηματοδότη του έργου αρχές (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «ΕΠΠΕΡΑΑ», Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Ε.Π., Δ/νση Οικονομικού ΥΠΕΚΑ ή άλλο) για διατύπωση γνώμης.

  • Μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΓΥ και των αρμοδίων για τη χρηματοδότηση του έργου αρχών, η τελικά διαμορφωμένη απόφαση αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης διαβιβάζεται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για υπογραφή, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους αναθεώρησης.