Επικαιρότητα

nearly Zero Energy Hotels

nearly Zero Energy Hotels Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Έτσι, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών στα κτίρια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί δραματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 (80-95% σε σχέση με το 1990).

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία neZEH (Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Nearly Zero Energy Hotels) στοχεύει να υποστηρίξει έργα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας σε υφιστάμενα ξενοδοχεία μέσω:

• τεχνικής βοήθειας σε ξενοδόχους που επιθυμούν να μετατρέψουν τα κτίρια τους σε Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

• επιδεικτικών έργων που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα σχετικών επενδύσεων

• δράσεων κατάρτισης και ενίσχυσης δεξιοτήτων

• προβολής πρότυπων ξενοδοχείων στη χώρα μας και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σήμερα υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα για τον ιδιωτικό τομέα. Το neZEH υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2010/31/ΕΕ, αναδιατύπωση), ενισχύοντας τα Κράτη Μέλη για επίτευξη τόσο των δεσμευτικών ευρωπαϊκών στόχων για το 2020 όσο και των εθνικών στόχων για αύξηση του αριθμού των κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Τι είναι ένα Κτίριο σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ, Άρθρο 2, «ένα κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας είναι κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του καλύπτεται -σε πολύ μεγάλο βαθμό- από ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης αυτής που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου».

Η πρωτοβουλία αυτή συντονίζεται πανευρωπαϊκά από το Πολυτεχνείο Κρήτης (το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Στη δράση συμμετέχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization, UNWTO), το δίκτυο ΝΕCSTour (Περιφέρειες της Ευρώπης για ένα Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Τουρισμό), ευρωπαϊκές ενώσεις τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, ερευνητικά κέντρα, ενεργειακά ινστιτούτα και δημόσιες αρχές από 7 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία, Ρουμανία, Κροατία, Βέλγιο). Η υποβολή της πρότασης υποστηρίχτηκε από πλήθος οργανισμών και επιχειρήσεων (στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων-ΣΕΤΕ και Σύλλογοι Ξενοδόχων της Κρήτης).

Η δράση στοχεύει να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις για ανταγωνιστικότητα, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και υιοθέτηση πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη καθώς η Ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι από το 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ παράλληλα τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν μέτρα για την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος προς κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, η δράση θα εστιάσει:

• στην ενημέρωση των ιδιοκτητών μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες και τη βιωσιμότητα ενός έργου με στόχο την επίτευξη μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης της επιχείρησης τους

• στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών μέτρων και κατάλληλων προϊόντων για μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων

• στην ανάπτυξη ευέλικτων και πρακτικών διαδικτυακών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων αλλά και του προσωπικού τους

• στην υποστήριξη για τον εντοπισμό κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και στην παροχή εργαλείων marketing

• στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια που θα συμμετέχουν στις δράσεις του έργου, μέσω πιλοτικών δράσεων Προβλέπεται ακόμα η παροχή τεχνικής βοήθειας σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν σε έργα ανακατασκευής με στόχο την επίτευξη μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και η προώθηση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπες εφαρμογές.

Πώς θα υλοποιηθεί το σχέδιο

To πρόγραμμα δράσης του neZEH περιλαμβάνει:

• 10-14 πιλοτικά έργα σε ξενοδοχεία σε 7 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία) που θα αναδεικνύουν τη βιωσιμότητα έργων ανακαίνισης προς κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

• Ευρωπαϊκό δίκτυο neZEH για τη διασύνδεση των ξενοδόχων με τον τεχνικό κλάδο και τους παρόχους τεχνολογικών λύσεων

• Πρακτικό διαδικτυακό εργαλείο για ξενοδόχους, για να αξιολογήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να εντοπίσουν λύσεις κατάλληλες για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

• Τεχνικούς οδηγούς και εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση έργων σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

• Εργαλεία μάρκετινγκ που θα υποστηρίξουν τους πρωτοπόρους ξενοδόχους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους

• Ενημερωτικές δράσεις για πάνω από 15.000 ξενοδόχους, αφού τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ξενοδοχείο που ενδιαφέρεται να αναβαθμιστεί σε ξενοδοχείο Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

Οφέλη για τον κλάδο του τουρισμού

Το neZEH ωφελεί το σύνολο του τουριστικού κλάδου δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μικρομεσαίες μονάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην:

• εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους

• βελτίωση της εικόνας και των υπηρεσιών τους

• αυξημένη άνεση διαμονής, ως προστιθέμενη αξία για τους επισκέπτες τους

• πρόσβαση σε ένα νέο τμήμα της αγοράς, αυτό των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων τουριστών

• διάκρισή τους σε μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά

• επίτευξη στόχων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

• στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα τους.

Οφέλη για τη κοινωνία και την Ευρώπη

Το neZEH υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενισχύοντας τη γνώση και το ενδιαφέρον για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων. Συμβάλλει στην:

- Ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων για την υλοποίηση ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας προκειμένου να μετατρέψουν τα κτίρια τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

- Υλοποίηση επενδύσεων βιώσιμης ενέργειας, 190 εκατ. € ως το 2020

- Δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας

- Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως και 100.000 tCO2e/year, μέχρι το 2020.

 

Πηγή:http://www.4green.gr