Επικαιρότητα

Μεγάλο όφελος από φυτεμένες στέγες

Μεγάλο όφελος από φυτεμένες στέγες Μεγάλα είναι τα οφέλη που μπορεί να έχει κάποιος από τη δημιουργία μιας φυτεμένης στέγης, αφού εκτός από εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνουμε και την ποιότητα ζωής στις μεγάλες πόλεις.

Oι παραδοσιακοί τρόποι δόμησης σε συνδυασμό με τους αχαλίνωτους ρυθμούς ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων είναι οι βασικές αιτίες για το σημερινό αισθητικό αποτέλεσμα στις πόλεις και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές. Τα προβλήματα αυτά έρχονται να λύσουν, σε ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον, οι φυτεμένες στέγες.

Στην ουσία, αυτή η πρακτική που αρχίζει σιγά-σιγά να υιοθετείται και στη χώρα μας, είναι ένας απλός τρόπος ώστε να μειώσουμε την θερμοκρασία των πόλεων και να επαναφέρουμε το φυσικό τοπίο σε αυτές. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, μετά από τις τελευταίες αποφάσεις του υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Με βάση αυτές συμπληρώνεται το ισχύον νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν φυτεμένες επιφάνειες σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων χωρίς να θεωρούνται αυθαίρετες.

Έτσι, στα υφιστάμενα κτίρια δεν θα απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, προκειμένου να προχωρήσει κάποιος στη δημιουργία πράσινης στέγης. Απαραίτητη θα είναι η έγγραφη ενημέρωση της οικίας υπηρεσίας δόμησης, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και του αναδόχου του έργου, τεχνική έκθεση αντοχής, φωτοαντίγραφο της υπάρχουσας άδειας και ειδική έκθεση για την κατασκευή της πράσινης επιφάνειας που θα δημιουργηθεί.

Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε υπηρεσία δόμησης θα διαθέτει ειδικό μητρώο φυτεμένων επιφανειών.

Oι προϋποθέσεις που τίθενται Πιο αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

1. Νέα κτίρια:

Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους κτιρίων που κατασκευάζονται με άδειες δόμησης, ακολουθούνται οι καθοριζόμενες διαδικασίες πληρότητας και ελέγχου του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11), όπως ισχύει, με την πρόσθετη υποβολή Τεχνικής Έκθεσης Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας δώματος ή στέγης ή υπαίθριου χώρου. Η κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας συσχετίζεται με τις επιμέρους μελέτες του κτιρίου.

2. Υφιστάμενα κτίρια:

Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους υφιστάμενων κτιρίων, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ο ιδιοκτήτης καταθέτει στην οικεία υπηρεσία δόμησης, έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών συνοδευόμενη από φάκελο δικαιολογητικών, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου. Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων και των χώρων, στους οποίους υπάρχει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, την υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος, χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών

β) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εκτελεστή του έργου για την ανάληψη ευθύνης ορθής υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση

γ) τεχνική έκθεση αντοχής – στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό

δ) Τεχνική Έκθεση Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας

ε) αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή άλλο στοιχείο, που αποδεικνύει τη δυνατότητα υπαγωγής στην παρούσα.

στ) Φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της προς φύτευση επιφάνειας.

Σε κάθε υπηρεσία δόμησης τηρείται ειδικό Μητρώο «Φυτεμένων Επιφανειών», που ενημερώνεται με τις κατά τα άνω υποβαλλόμενες γνωστοποιήσεις.

Πώς δημιουργείται μια «φυτεμένη» στέγη

Αρχικά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονταν στη δημιουργία μια «φυτεμένης» στέγης ανάγονταν στα στατικά φορτία των διαθέσιμων συστημάτων, στις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (κατά περίπτωση) και στις αυξημένες ανάγκες άρδευσης και συντήρησης. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω έχουν ξεπεραστεί με την εφαρμογή νέων μεθόδων.

 

Μεγάλο όφελος από φυτεμένες στέγες

Μεγάλο όφελος από φυτεμένες στέγες

Πηγή:http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/90474.asp