Επικαιρότητα

Τα φωτοβολταϊκά στις επιλέξιμες δαπάνες του νέου ΕΣΠΑ

Τα φωτοβολταϊκά στις επιλέξιμες δαπάνες του νέου ΕΣΠΑ Με την έκδοση των εγκριτικών αποτελεσμάτων για το νέο ΕΣΠΑ οι επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριλάβουν στις επιλέξιμες δαπάνες τους την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών τους.

Το ΕΣΠΑ δικαιολογεί εξοπλισμό και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά) και αποθήκευση ενέργειας. Η προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι η ύπαρξη μελέτης, που να τεκμηριώνει ότι η ηλεκτρική ισχύς, που παράγεται από ΑΠΕ, δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.

Μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, μπορεί ο υποψήφιος πελάτης να έχει είτε συμψηφισμό παραγόμενης, καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (μέθοδος net-metering), το οποίο επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας, είτε να έχει back-up συστήματα εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία των συσκευών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είτε αυτόνομα συστήματα για κάλυψη έως και 100 % των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης.

 

Πηγή:http://www.4green.gr