Επικαιρότητα

Νέα Αγορά Ενέργειας στο ΧΑ

Νέα Αγορά Ενέργειας στο ΧΑ Η δημιουργία αγοράς ενέργειας για τη διαπραγμάτευση σχετικών δικαιωμάτων είναι το δεύτερο κατά σειρά σχέδιο του Χρηματιστηρίου μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης συμβολαίων ελαιολάδου το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2014.

Ηδη έχει προετοιμασθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και το μοντέλο αγοράς που κατά κύριο λόγο ακολουθείται είναι κοινό με αυτό που ήδη χρησιμοποιούν χρηματιστήρια που υποστηρίζουν παράγωγα προϊόντα Agriculture Commodities (Εurex, MFAO κλπ) και το οποίο δε διαφοροποιείται από το μοντέλο που ακολουθείται στις αγορές παραγώγων σε τίτλους και δείκτες.

Επίσης είναι παρόμοιο με το μοντέλο της αγοράς παραγώγων του ΧΑ, περιλαμβάνει δηλαδή τη συμμετοχή μελών διαπραγμάτευσης, άμεσων και έμμεσων εκκαθαριστικών μελών καθώς και ειδικών διαπραγματευτών.

Όπως και στην περίπτωση του ελαιολάδου, έτσι και στη διαπραγμάτευση δικαιωμάτων ενέργειας θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές του Χρηματιστηρίου, παράμετρος που εξαρχής προσμετρήθηκε ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς περιορίζει σημαντικά το κόστος λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι από 2014 προβλέπεται η μετάβαση στο νέο μοντέλο της χονδρεμπορικής αγοράς (target model) που προβλέπει χρηματιστήριο ενέργειας και παράλληλα χρήση διμερών συμβολαίων.

Κάθε κράτος – μέλος μπορεί θεωρητικά να οργανώσει χονδρεμπορικά αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με τις 4 αγορές του ενιαίου μοντέλου , δηλαδή αγορές επόμενης ημέρας, ενδοημερήσιων συναλλαγών με συνεχή διαπραγμάτευση, εξισορρόπηση ενέργειας και προθεσμιακή.

Οι χονδρεμπορικές εταιρείες τέλος, υποχρεούνται να δηλώνουν τις συναλλαγές τους στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας(ACER) είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων (πχ. Broker).

Σημειώνεται ότι η άδεια για τη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς ενέργειας θα χορηγηθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Μέλη στην εν λόγω αγορά μπορούν να αποτελέσουν πρόσωπα που κατ' επάγγελμα ασκούν δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας ή προώθησης των εμπορευμάτων ή άλλες σχετιζόμενες με τα εν λόγω εμπορεύματα δραστηριότητες και υπηρεσίες. Επίσης, μέλη της εν λόγω αγοράς μπορούν να αποτελέσουν οι ΕΠΕΥ καθώς και πιστωτικά ιδρύματα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα που θα ανέρχονται έως 3 εκατ. ευρώ σε περιπτώσεις χειραγώγησης κ.α.

Το σχετικό σχέδιο νόμου , που αφορά τόσο στη διαπραγμάτευση συμβολαίων ελαιολάδου όσο και στο «άνοιγμα» αγορά ενέργειας πρόκειται να προωθηθεί άμεσα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Πηγή:http://www.energia.gr