Επικαιρότητα

Προκήρυξη φωτοβολταϊκού 1,99MW από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Προκήρυξη φωτοβολταϊκού 1,99MW από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Προκηρύσσεται από την εταιρεία ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΕ η οποία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες έργο για τη Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 1,99MW στη βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας στο νομό Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 2.250.000 ευρώ.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε έκταση 49.271,20 τ.μ. Σε κάθε έτος λειτουργίας του σταθμού αναμένεται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ίσης με 2.985 MWh και θα εξοικονομούνται περίπου 2.500 τόνοι CO2.

Kριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13η Ιουνίου 2013 και η αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

 

Πηγή: