Επικαιρότητα

Σε πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων η Αχαΐα

Σε πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων η Αχαΐα Ο τίτλος του έργου είναι: «Ανάπτυξη Αειφόρων Στρατηγικών Βιοαερίου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροκτηνοτροφικών Αποβλήτων», και ‘ένας από τους στόχους του είναι η ανάδειξη της δυνατότητας μετατροπής των υπαρχόντων μονάδων διαχείρισης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, σε κερδοφόρες επενδύσεις.

Το έργο εστιάζει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων από τεχνοοικονομική οπτική καθώς στις υπάρχουσες λύσεις υπάρχουν περιορισμοί. Ευελπιστεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των πράσινων επιχειρηματιών και όχι μόνο των φορέων που εμπλέκονται επί του παρόντος στις αγροτοβιομηχανικές δραστηριότητες και στη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Η προτεινόμενη λύση για αυτό το μείζον πρόβλημα περιλαμβάνει την εφαρμογή της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία υγρών & στερεών αποβλήτων ελαιουργείων, τυροκομείων, βουστασίων, οινοποιείων, ακόμα και αγροτικών υπολειμμάτων, μεγιστοποιώντας παράλληλα την παραγωγή ενέργειας, νερού άρδευσης και εδαφοβελτιωτικού υλικού.

Σύμφωνα με το τεχνικό περιοδικό ECOTEC το οποίο αναφέρθηκε στο έργο BioGAIA στο τεύχος Ιανουαρίου «Στην Ελλάδα η διαχείριση των απορριμμάτων αντιμετωπίζει προβλήματα και τα σκουπίδια παραμένουν στη συνείδηση όλων ως σκουπίδια & άχρηστα υλικά .... Είναι θέμα πλέον βούλησης της Αυτοδιοίκησης να προχωρήσει στην υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων, πιλοτικών εφαρμογών και μονάδων βιώσιμων προς λειτουργία, όπως έκανε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.»

Σε τοπικό επίπεδο για την πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και την επίδειξη των αποτελεσμάτων, θα χρησιμοποιηθεί η πιλοτική μονάδα επεξεργασίας στη Β.Ι.Π.Ε Πατρών, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες interreg-biogaia.eu και nea.gr/biogaia/.

 

Πηγή:http://www.agronews.gr