Επικαιρότητα

ΥΠΕΚΑ: Έλεγχος στα συστήματα διαχείρισης συσκευασιών και ανακύκλωσης

ΥΠΕΚΑ: Έλεγχος στα συστήματα διαχείρισης συσκευασιών και ανακύκλωσης Συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης, πραγματοποίησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, με τους εκπροσώπους των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ανακύκλωσης) συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), ελαστικών οχημάτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και του εποπτεύοντος των συστημάτων φορέα, Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ).

Η προώθηση της ανακύκλωσης αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για τα απόβλητα και προϋπόθεση της ορθολογικής διαχείρισής τους, η απουσία της οποίας ταλαιπωρεί και εκθέτει τη χώρα πάρα πολλά χρόνια. Αποτελεί δε ένα δυναμικό κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί αφού, εκτός των άλλων, προσφέρει και πολλές θέσεις εργασίας.

Ο τομέας της ανακύκλωσης στην χώρα μας αντιμετωπίζει ακόμη πολλά προβλήματα, όπως: πλημμελής γεωγραφική κάλυψη (π.χ. νησιωτικός χώρος) για ορισμένα ρεύματα αποβλήτων (π.χ. συσκευασίες), δυσκολία στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης για ορισμένα υλικά (πχ. ξύλο, πλαστικό) και έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες για την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης και της δράσης των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε στρατηγική για την προώθηση της ανακύκλωσης είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος μέτρησης των ποσοτήτων ανακυκλούμενων υλικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΕΔΣΑΠ αναθέτει άμεσα σε ελεγκτικούς οίκους εγνωσμένου κύρους τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δύο συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. Οι έλεγχοι αυτοί θα επεκταθούν σε όλα τα συστήματα. Χωρίς έλεγχο των συστημάτων και των παραγωγών αποβλήτων (και την επιβολή, όπου απαιτείται, κυρώσεων) δεν μπορεί η ανακύκλωση να αναπτυχθεί μέσα σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον. Η πολιτεία θα διασφαλίσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος ποιοτικά και ποσοτικά, έτσι ώστε να αποφευχθεί, κατά το δυνατό, περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης της εναλλακτικής διαχείρισης και σε μία σειρά άλλων προϊόντων (ξύλο, έντυπο υλικό, συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, βρώσιμα έλαια, ληγμένα φάρμακα κ.λπ.).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την προώθηση της ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε ότι έχουν ήδη αξιολογηθεί τα πρώτα τρία συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις και σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία, ενώ προχωρά και η αξιολόγηση κι άλλων συναφών συστημάτων. Έχουν γίνει, επίσης, οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η δημιουργία εγκαταστάσεων αξιοποίησης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις στην Αττική. Επιπρόσθετα, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες προκειμένου να απαλειφθούν οι αγκυλώσεις του παρελθόντος και να προχωρήσει η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων ή των δευτερογενών καυσίμων που προέρχονται από απόβλητα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι περιβαλλοντικά ασφαλές, όπως π.χ. στις τσιμεντοβιομηχανίες και κάποιες ασβεστοποιίες.

Το ΥΠΕΚΑ, στην συνολικότερη προσπάθεια προώθησης της ανακύκλωσης, θα συμπορευθεί τόσο με τους πολίτες, η συμμετοχή των οποίων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, όσο και με τους Δήμους. Για το λόγο αυτό, το ΥΠΕΚΑ θα οργανώσει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, με το Υπουργείο Παιδείας, τους Δήμους και τις ΜΚΟ και θα επιδιώξει, με τη διαμεσολάβησή του, πιο αποτελεσματική συνεργασία των Δήμων με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

 

Πηγή:http://www.ypeka.gr