Επικαιρότητα

Τροχιά προκήρυξης για απονιτροποίηση και βιολογικά

Τροχιά προκήρυξης για απονιτροποίηση και βιολογικά Θέμα ημερών ή εβδομάδας είναι πλέον να ενεργοποιηθούν τα περιβόητα γεωργοπεριβαλλοντικά, στα οποία περιλαμβάνονται προγράμματα όπως η ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας και η απονιτροποίηση.

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου υπογράφτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση και από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Φίλιππο Σαχινίδη, ανοίγοντας τον δρόμο για την προκήρυξη, αμέσως τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δικαιούχοι με δικαίωμα διετούς παράτασης στο πλαίσιο μιας γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης, ανάμεσά τους και της απονιτροποίησης, θεωρούνται οι παραγωγοί που δεν έχουν κλείσει πενταετία από την υπογραφή της σύμβασης για τη δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής του άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000 - 2006. Για όσους δικαιούχους εντάσσονται για πρώτη φορά σε κάποιο μέτρο, θα ισχύσει η γνωστή πενταετία.

Πιο αναλυτικά, οι χορηγούμενες ενισχύσεις για την εφαρμογή της Απόφασης αυτής θα ανέλθουν, για την περίοδο 2007-2013, συνολικά στο ποσό των 1.174.513.548,7 ευρώ, από το οποίο 753,9 εκατ. ευρώ αφορούν ανειλημμένες δεσμεύσεις που έχουν απορροφηθεί από το 2007 μέχρι σήμερα. Η δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50-85%, ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια μη Σύγκλισης, μικρά νησιά Αιγαίου πελάγους) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Με την ΚΥΑ καθορίζεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή των περισσότερων δράσεων του Μέτρου 214 που ως στόχο έχει την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας), τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ιδίως των γενετικών πόρων), καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του.

Μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έχει προγραμματιστεί η άμεση προκήρυξη των δράσεων 1.1 «Βιολογική Γεωργία», 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και 2.2 «Προστασία υγροτοπικών συστημάτων». Σε αμέσως επόμενη φάση αναμένεται η προκήρυξη της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» ενώ για το φθινόπωρο έχει προγραμματιστεί η προκήρυξη των υπολοίπων δράσεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 

Πηγή:http://www.agronews.gr